نباتات و اهداف حفاظت از آن

نباتات و اهداف حفاظت از آن

حفظ نباتات چیست؟ سازمان حفظ نباتات هر ساله لیست سموم مجاز و غیر مجاز را منتشر می کند. حفظ نباتات در واقع فرمولاسیونی جهت حفاظت گیاهان در برابر اثرات مخرب علف های هرز، بیماری ها یا حشرات است. حفاظت از