نهال گردوی دیربرگده

آنچه در این مطلب می خوانید

در سال ۱۳۹۶ تعداد کل نهال گردوی شناسه دار و دیر برگده کشور در ۱۵ استان گردوخیز کشور که همگی در نهالستانهای مجاز کشور تولید گردیده بود، در حدود ۴۰۰ هزار اصله می باشد که در جدول ذیل به تفکیک استان و تعداد(اصله)آورده شده است.

البته کل میزان تولید گردوی کشور در سال ۱۳۹۶ در حدود ۸۰۰ هزار اصله بوده که شامل ارقام دیربرگده و زود برگده می باشد.

 

تعداد اصله نهال گردوی دیربرگده (براساس رقم دیربرگده ) در نهالستانهای مجوز دار کشور در سال ۱۳۹۶

ردیف نام استان چندلر فرنور فرانکت پدرو لارا هاوارد هارتلی رونددومونتیگناگ

M..R.D

Z30 z63 z67 دماوند ژنوتیپ های

برتر محلی

کشت

بافتی 

جمع کل
۱ آذربایجان غربی ۲۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۲ البرز ۹۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۴۷۰۰
۳ تهران ۴۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰ ۲۶۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰
۴ چهار محال

و بختیاری

۳۰۰ ۹۰۰ ۱۲۰۰
۵ زنجان ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۳۲۰۰
۶ فارس ۶۰۵۰۰ ۶۰۵۰۰
۷ قزوین ۵۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۶۵۰۰
۸ کردستان ۱۴۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۹۰۰
۹ کرمان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۱۰ کرمانشاه ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۲۰۰
۱۱ گلستان ۲۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۶۳۰۰۰ ۶۳۷۰۰
۱۲ گیلان ۷۰۰ ۷۰۰
۱۳ مازندران ۳۵۰۰ ۱۵۰۰ ۳۸۰۰ ۸۸۰۰
۱۴ مرکزی ۴۵۰ ۴۵۰ ۹۰۰
۱۵ همدان ۱۰۵۹۵ ۱۵۰۰ ۱۱۵۰ ۲۵۱ ۹۰ ۵۳۸ ۳۰۰ ۲۳۹۱ ۳۰۰ ۱۵۰۰ ۱۸۶۱۵
جمع کل ۴۶۳۴۵ ۱۴۹۵۰ ۳۲۵۰ ۱۴۵۱ ۹۰ ۷۰۰۰ ۳۳۰۰ ۲۱۳۸ ۶۰۰ ۱۱۰۹۱ ۳۰۰ ۸۰۰ ۲۰۹۶۰۰ ۹۸۰۰۰ ۳۹۸۹۱۵
نهال گردوی دیربرگده
دسته‌بندی نشده

سن های زیان آور پسته

عوامل مدیریتی آفات پسته درخت پسته مورد حمله تعداد زیادی از آفات قرار می گیرد. خسارت آفات و عدم کنترل

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است