لطفا جهت اعتبار بخشیدن به کارت گارانتی دستگاه خریداری شده نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات زیر اقدام نمایید :

نام و نام خانوادگی*
کد ملی*
تلفن همراه*
مدل دستگاه
شماره سریال شاسی*
سریال پمپ
سریال موتور
نام فروشنده*
آدرس و تلفن فروشنده*
تاریخ خرید*
شماره و تاریخ فاکتور خرید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است